ועדות היישוב

הוועדות הפועלות ביישוב הן: ועדת קהילה ורווחה, ועדת חינוך, ועדת חזות היישוב, ועדת פיתוח עסקי ותיירות, ועדת ביטחון, ועדת תרבות, ועדת כספים ומכרזים

תושבים המעוניינים להשתלב בפעילות הוועדות מוזמנים בברכה

תפקידי הוועדות ביישוב:

 • הוועדות מורכבות מתושבים מתנדבים המעוניינים לקחת חלק בפעילות ציבורית.
 • הוועדות כפופות לוועד המקומי ולמזכיר הקהילתי ופועלות על פי מדיניות הוועד.
 • הוועדות ביישוב מסייעות לוועד לנהל ולהתנהל ביישוב.
 • הוועדות מתוות מדיניות לניהול אורחות החיים ביישוב, כהמלצה לאישור הוועד.
 • הוועדות מגדירות מטרות ויעדים בתחום האחריות שהוגדר להן.
 • הוועדות הינן הגורם המקשר בין הוועד לקהילה בעניינים ציבוריים וקהילתיים.
 • הוועדות קשובות לצרכי הקהילה שבתחום אחריותן.
 • לוועדות סמכויות שמוענקות להן מהוועד המקומי על פי נהלים שהוגדרו ונקבעו על ידו.
 • הוועדות מכינות הצעה לתוכנית עבודה ולתקציב שנתי לאישור הוועד.
 • הוועדות מתנהלות במשק תקציבי סגור כפי שאושר בוועד.
 • כל וועדה מנהלת ומבקרת את התקציב השוטף שאושר לה.
 • הוועדות מתכנסות לישיבות תכופות בהתאם לנהלים, ומוציאות פרוטוקול ישיבה לידיעת הציבור.
 • הוועדה תבחר מבין חבריה יו"ר לוועדה.
 • הוועדה תפעל לאגם משאבים ולשתף פעולה עם ועדות אחרות ביישוב.
 • הוועדות תהיינה מעורבות בצוותי אד הוק שיוקמו ע"י המועצה ושנוגעים לתחומי אחריותן.
 • הוועדות ידאגו לזימון הרפרנט שנקבע מטעם הוועד ואשר ישתתף בישיבות הוועדה.
 • אורך הקדנציה של הוועדות יהיה 3 שנים.
 • במידה ותהא היענות מעבר למספר חברי הוועדה הנדרשים אזי המתנדבים לוועדה יבחרו את חבריה.
 • הוועד המקומי יאשר את וועדות היישוב ויעניק להן מינוי.
Print Friendly